ورود و خروج پول حقیقی

تغییرات مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی و بالعکس

شامل مهمترین صنایع و نمادهایی که در هر روز بیشترین ورود یا خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند

راهنمای داشبورد

اسکرول به بالا